Co do zasady, chcąc postawić dowolny garaż – również blaszak – należy uzyskać pozwolenie budowlane. Materiał, z którego ma powstać konstrukcja, nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Istnieją jednak pewne wyjątki, w których prawo zezwala zbudować blaszaną budowlę bez ubiegania się o zezwolenie. Jakie to sytuacje?

Kiedy blaszany garaż można postawić bez pozwolenia?

Pierwszy przypadek, w którym wzniesienie garażu blaszanego wymaga jedynie zgłoszenia robót budowlanych, a nie pozwolenia, stanowi postawienie modelu tymczasowego – na czas nie dłuższy niż 120 dni. Warto skorzystać z tego rozwiązania, jeśli budynek ma służyć jako magazyn, np. na czas realizacji konkretnego przedsięwzięcia, lub gdy nie mamy pewności, gdzie finalnie ma zostać usytuowane pomieszczenie na auto.

Zgłoszenie inwestycji będzie również wystarczające w przypadku instalacji stałego obiektu o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2. W praktyce oznacza to, że inwestor, chcąc postawić blaszak 3 x 5 m lub 5 x 6 m, musi jedynie zgłosić taki zamiar do właściwego starostwa powiatowego, jednak już garaże blaszane o powierzchni 6 x 6 czy 6 x 7 m, będą wymagały opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania stosownego zezwolenia.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że blaszaki „na zgłoszenie” muszą spełniać również kilka innych warunków prawnych, w tym:

  • mieć parterową konstrukcję,
  • być obiektami wolnostojącymi (nie mogą przylegać do ściany innego obiektu),
  • występować maksymalnie w 2 miejscach na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeżeli grunt ma powierzchnię mniejszą niż 500 m2, bez zezwolenia można postawić na nim wyłącznie 1 tego typu obiekt. Pod uwagę brane są również: kąt nachylenia połaci dachu oraz wielkość jego konstrukcji. Inwestorzy zastanawiający się, czy lepszym rozwiązaniem będzie budynek dwuspadowy, czy zdecydować się na garaże jednospadowe, powinni wcześniej zapoznać się z warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogącego dookreślać inne, dodatkowe wymogi.

Kiedy konieczne jest pozwolenie na blaszak?

Chcąc wybudować garaż blaszany z pomieszczeniem gospodarczym o łącznej powierzchni przekraczającej 35 m2, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego. Również rozwiązania podwójne lub dwustanowiskowe, ze względu na swój metraż, mogą wymagać wydania odpowiedniej decyzji przez starostę. Jeśli liczba obiektów przekracza dopuszczalne 2 na każde 500 m2 gruntu, na kolejne blaszaki powyżej ustawowego limitu będzie niezbędne zezwolenie. Podobnie w przypadku budynków wznoszonych na obszarze Natura 2000 oraz w sytuacji, gdy konstrukcje metalowe będą oddziaływać na środowisko.

Co mówi prawo budowlane o blaszakach?

Powyższe wymogi, jakim podlegają garaże blaszane, określa art. 29 ustawy Prawo budowlane. Można w nim przeczytać, jak prawidłowo wnioskować o pozwolenie na budowę oraz szczegółowo dowiedzieć się, jakie warunki muszą spełniać wiaty i budynki gospodarcze, by takie zezwolenie nie było potrzebne.

Mam garaż blaszany, czy muszę go zgłosić do odpowiedniego organu?

Nawet tymczasowy garaż postawiony ma maksymalnie 120 dni, wymaga zgłoszenia do wydziału architektury odpowiedniego starostwa lub urzędu miasta. To samo dotyczy budowy każdego innego budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m2. Zgłoszenia należy dokonać w okresie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy. Jeśli w tym czasie uprawniony organ nie wniósł sprzeciwu, inwestor ma 2 lata na realizację inwestycji